x

TERMES I CONDICIONS

La Web de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí valenciaciudaddelrunning.com té l’objectiu de facilitar el coneixement, per part dels usuaris, de les activitats que es fan a la ciutat de València relacionades amb el món de les carreres i l’atletisme popular, així com esdeveniments i serveis relacionats amb el running.

En el present document la Fundació TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA CV regula les condicions d’ús de la  següent www.valenciaciudaddelrunning.com valenciaciudaddelrunning.com responsable. 

Dades del titular
Denominació: TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA CV
(d’ara en avant, FTA o Fundació)
NIF: G-98409386
Domicili: C/ Poeta Quintana, 1, baix, 46003 València (Espanya)
Registre Públic: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana núm. 558-V.
Adreça electrònica de contacteinfo@fundaciontrinidadalfonso.org
Tel. +34 960 64 50 07

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

La utilització per part de l’usuari de la Web implica l’acceptació expressa i sense reserves dels presents Termes i Condicions (d’ara en avant, Condicions), que regiran entre les parts. En cas de no estar d’acord amb les presents condicions, li recomanem que no faça ús de la Web.

Objecte i àmbit d’aplicació de la Web

Els presents Termes i Condicions regulen l’ús de la Web per part dels usuaris. Estes condicions podran ser modificades en tots els aspectes per l’FTA. Les modificacions de les condicions seran publicades i/o comunicades als usuaris a través dels mitjans disponibles. Les condicions modificades seran aplicables des de la seua entrada en vigor.

Sense perjudici del que s’ha expressat anteriorment, l’ús i/o la contractació de determinats productes o continguts poden estar sotmesos a condicions particulars, i estes condicions seran degudament comunicades als usuaris. Les condicions particulars prevaldran davant les Condicions Generals.

Es farà referència com a usuari aquell que navega per la Web.

L’accés a la Web és lliure i el seu contingut és gratuït; no obstant això, l’ús de la Web suposa l’acceptació i assumpció per part de l’usuari de les Condicions que es regulen ací.

Els usuaris han de ser majors de 18 anys i tindre capacitat suficient per a adquirir els compromisos i les obligacions que es deriven dels seus actes dins de la Web. Els continguts de la Web no estan dirigits a menors d’edat.

L’FTA, com a titular de la Web, té la facultat per a suspendre, modificar, restringir o interrompre l’ús de la Web per tercers, sense necessitat de notificar-ho amb anterioritat i sense que se’n puga derivar cap indemnització. 

Normes d’ús de la Web

Els usuaris poden fer ús de la Web sempre que respecten les presents Condicions i la legalitat vigent.

En cap circumstància estarà permés l’accés o utilització de la Web amb finalitats il·legals o no autoritzades. En particular, a efecte enunciatiu, que no limitatiu, queda prohibida qualsevol actuació que:

  • supose l’ús de la Web de manera il·legal i que vaja en contra de l’ordre públic, la bona fe i la moral;
  • puga difondre, o tinga la intenció de fer-ho, qualsevol informació, imatge, material difamatori, ofensiu, racista, xenòfob, etc.;
  • amb la finalitat de suplantar la identitat de tercers i/o que porte a confusió sobre la identitat de l’usuari;
  • transmeta, instal·le, propague, etc. qualsevol virus, malware, arxius perjudicials, etc., tracten o aconseguisquen trencar les mesures de seguretat de la Web, així com aquelles activitats (hacking, falsificació, etc.) que tracten d’accedir a parts de la Web sense accés als usuaris no autoritzats, els servidors i/o als sistemes de xarxes connectats;
  • puga danyar o interrompre el funcionament de la Web, incloses aquelles activitats que saturen la infraestructura de la Web.

L’FTA es reserva el dret d’emprendre accions, judicials o no, per a aquells que incomplisquen les Normes d’Ús de la Web.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la Web

L’FTA és titular i disposa de les llicències d’ús corresponents sobre els drets d’ús i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la Web, inclosos tots els continguts (imatges, vídeos, il·lustracions, logotips, marques, textos, etc.) que hi ha en la Web. L’FTA es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la Web.

En cap cas l’accés i ús de la Web es pot entendre com una transmissió, llicència, renúncia, cessió (total o parcial) dels drets d’FTA a l’usuari o tercer. Els drets dels usuaris o tercers es restringixen a l’ús dels continguts de la Web durant la seua navegació.

Ni els usuaris ni tercers podran fer ús de les marques, logos, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que es trobe en la Web, excepte consentiment previ, exprés i per escrit del titular.

Així mateix, queda prohibida la modificació, còpia, reproducció, comunicació pública, transformació o distribució de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web independentment de la finalitat. Esta prohibició només estarà exceptuada en cas que es tinga autorització prèvia, expressa i per escrit del titular dels drets.

De la mateixa manera, FTA també prohibix la modificació i/o manipulació de qualsevol dels continguts de la Web.

Els continguts de la Web no podran ser extrets per tercers, siga manualment o per qualsevol tècnica.

En cas que els usuaris i/o tercers proporcionen informació a la Web, estos es responsabilitzen que la informació no infringisca cap dret de tercers, com ara: propietat intel·lectual, secret comercial, confidencialitat, etc. En cas contrari, respondran davant d’estos, i es mantindrà indemne l’FTA.

En cas que els usuaris i/o tercers tinguen coneixement de l’existència d’algun contingut que siga contrari a la legalitat o supose una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, ho han de notificar immediatament a l’FTA.

Enllaços de la Web

En la Web es poden mostrar enllaços a diferents pàgines web per diferents mitjans (enllaços, bàners, botons, etc.). L’FTA informa els seus usuaris que estos són gestionats per tercers, que escapen al control d’FTA. Per això, l’FTA no assumirà cap responsabilitat per qualsevol qüestió vinculada amb les pàgines web dels enllaços.

La inclusió d’enllaços en la Web no suposa la relació, col·laboració o qualsevol classe de vinculació entre l’FTA i el titular o responsable de la pàgina web.

Per això, en cas que els usuaris tinguen coneixement que el contingut i activitats d’estes pàgines web de tercers siguen contràries a la legalitat, ordre públic o moral, ho hauran de notificar immediatament a l’FTA.

Garanties i responsabilitats de les webs

L’FTA treballa perquè els continguts de la Web siguen sempre fiables i veraços, però no pot garantir que això es complisca sempre, tot i que s’estan adoptant totes les mesures necessàries que es troben dins de les seues possibilitats per a garantir el correcte funcionament i contingut de la Web.

Per això, l’FTA no es fa responsable de:

  • la disponibilitat contínua de la Web, del 100 % dels seus continguts, serveis, etc.;
  • l’absència d’errors en la Web;
  • l’absència de virus o altres sistemes nocius;
  • les vulnerabilitats de la Web.

En cas que com a usuari de la Web tingues coneixement que el contingut vaja en contra de la legalitat vigent i/o faltes de servei, existència de virus, ens ho has de notificar immediatament perquè des d’FTA puguem adoptar les mesures oportunes per a esmenar-ho.

Tractament de dades personals en la Web (Protecció de Dades)

L’FTA informa que la política de protecció de dades personals es troba regulada dins de la Política de Privacitat i Política de Cookies de la Web i que esta forma part dels presents Termes i Condicions.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Tant l’ús de la Web com els contractes que se’n deriven es regixen per les lleis espanyoles.

Les controvèrsies que guarden relació amb l’ús de la Web o amb els contractes que se’n deriven quedaran sotmeses als jutjats de València ciutat.


USUARIS APP VCR

En el present apartat recollim les condicions d’ús particulars per als usuaris de l’APP de Valencia Ciudad del Running (d’ara endavant, les Condicions); així mateix, els són aplicables, en el que no està regulat ací, la resta de condicions recollides en els presents Termes i Condicions, en la Política de Privacitat i de Cookies.

Per usuaris de l’APP s’entenen aquelles persones que s’han descarregat l’APP a través del Play Store, App Store, o altres botigues d’aplicacions.

Els usuaris, abans de fer ús de l’APP, han de llegir les presents Condicions. VCR es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment; per la qual cosa, els usuaris hauran de llegir periòdicament les condicions publicades, ja que li seran aplicables les publicades en aquell moment.

La mateixa APP podria tindre enllaços a web de tercers sense eixir de l’APP, no ens fem responsables del contingut d’estos enllaços, i l’usuari ha d’accedir a les Polítiques de Privacitat i Condicions d’Ús d’estos.


USUARIS D’AMICS DEL RUNNING

La Fundació ha habilitat en esta web amics.valenciaciudaddelrunning.com  un espai destinat al fet que els comerços, negocis i professionals de la ciutat de València que vulguen oferir els seus serveis, promocions i/o ofertes puguen subscriure’s i usar la Plataforma AMICS DEL RUNNING per a difondre-les.

Tot allò que es regula en este apartat és particular de la iniciativa AMICS DEL RUNNING. En allo que no estiga regulat es veuran complementats amb els Termes i Condicions Generals de la plataforma Valencia Ciudad del Running.

En la plataforma no es podrà formalitzar cap transacció, els usuaris s’han de posar en contacte amb els oferents via la seua pàgina web, correu, telèfon de contacte o les alternatives que proposen els oferents en el seu perfil.

Els oferents són els responsables de les vendes, les prestacions de serveis i de les reclamacions o qualsevol assumpte que derive de la transacció i/o prestació de servei, inclosa la veracitat de les ofertes, serveis, promocions que facen en els seus perfils. En cap cas VCR tindrà la consideració d’intermediari i/o venedor.

Des de VCR agraïm que els usuaris ens conteu les experiències que teniu amb els AMICS DEL RUNNING, tant les bones com les no tan bones, tota esta informació serà tractada perquè puguem millorar les experiències dels usuaris. Ens ho podreu contar des de l’adreça electrònica següent: amics@valenciaciudaddelrunning.com .