x

POLÍTICA DE PRIVACITAT – VCR

La Fundació TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA CV tracta de respectar la privacitat dels nostres visitants aplicant pràctiques dissenyades per a protegir la privacitat dels usuaris del seu lloc web. Entenem que la informació és la base de les relacions humanes en l’espai virtual i que la recollida i l’ús responsable de la informació és de vital importància perquè els usuaris que naveguen per la nostra web se senten còmodes i protegits.

La present Política de Privacitat regula els tractaments de dades personals dins de la pàgina web valenciaciudaddelrunning.com, de la qual és responsable la mercantil TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA CV (d’ara en avant, FTA).

Volem informar-lo que dins del present lloc web pot trobar subpàgines titularitat de tercers, en les quals regiran les seues pròpies condicions i de les quals la Fundació no és responsable.

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, com a responsable del lloc web, informa tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que estes seran objecte de tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament d’FTA, d’acord amb el que es preveu en l’article 30 de l’RGPD.

Identificació responsable del tractament

Denominació: TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA CV
(d’ara en avant, FTA o Fundació)
NIF: G-98409386
Domicili: C/ Poeta Quintana, 1, baix, 46003 València (Espanya)
Registre Públic: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana núm. 558-V.
Adreça electrònica de contacteinfo@fundaciontrinidadalfonso.org
Tel. +34 960 64 50 07

Finalitat dels tractaments

L’FTA tractarà les dades dels usuaris de la pàgina web i/o de la resta d’interessats per a:

 • Gestió dels participants/candidats en els diferents projectes de la Fundació (Valencia Ciudad del Running, Amics del Running, Carreres, etc.). Per gestió s’entén des de la seua inscripció en el projecte, anàlisi de la candidatura, redacció de contractes, promoció de l’activitat, etc.
 • Remetre periòdicament (per correu electrònic, via postal, SMS, WhatsApp i/o qualsevol altre servei de missatgeria instantània) comunicacions amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb el Projecte València Ciutat del Running, carreres vinculades, i activitats relacionades, llevat que s’indique el contrari o l’usuari s’hi opose o revoque el seu consentiment.
 • Gestionar les sol·licituds d’informació fetes a l’FTA (informació sobre el Projecte València Ciutat del Running, el seu APP, Amics del Running, etc.) 
 • L’elaboració de perfils dels usuaris, per a dur a terme accions comercials ajustades a este, utilitzant dades derivades de l’activitat de l’usuari. L’usuari s’hi podrà oposar i revocar el consentiment en qualsevol moment.
 • S’utilitzaran per a complir les obligacions legals

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de l’FTA de les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si és el cas, en el termini establit per llei.

Legitimació del tractament

 • La gestió dels participantes/candidatos, així com els tràmits vinculats necessaris, està legitimat per l’execució del contract
 • La remissió periòdica d’informació sobre València Ciutat del Running, notícies, i les activitats relacionades, a aquells interessats amb els quals ja s’ha mantingut una relació prèvia, FTA està legitimada per l’interés legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).
 • La gestió d’enviament de comunicacions per FTA relacionades amb València Ciutat del Running i les activitats relacionades (newsletters, butlletins, notícies, promocions) a interessats amb els quals no haja tingut una relació prèvia, es legitima en el consentiment de l’interessat.
 • L’elaboració de perfils, utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb FTA, es basen en l’interés legítim d’FTA per a dur a terme estos tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Destinataris

 • Les entitats financeres per al cobrament dels productes i/o serveis oferits en la Plataforma.
 • Les forces i cossos de seguretat de l’Estat, en virtut del que s’estableix en la llei.

Addicionalment es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els serveis necessaris per al funcionament de l’FTA (encarregats de tractament), entitats col·laboradores, tot això per a possibilitar el compliment dels compromisos.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Mesures de seguretat

FTA, amb la finalitat de protegir les diferents dades de caràcter personal i altra informació que puga tractar, implantarà en la seua organització i sistemes aquelles mesures de seguretat necessàries per a evitar la pèrdua, manipulació, publicació, etc. d’estes dades. Entre altres, s’utilitzaran l’encriptació, tant de la informació com de les comunicacions, etc.

Drets

L’usuari com a interessat té dret a:

 • Conéixer si des de l’FTA s’estan tractant les seues dades personals.
 • Accedir a les seues dades personals.
 • Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.
 • Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual es disposaven ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.
 • Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. L’FTA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Retirar els consentiments prestats a l’FTA.

Addicionalment a tot el que s’ha expressat anteriorment, els interessats poden reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que l’FTA ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Pot trobar les dades de contacte de l’Agència per la seua pàgina  web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercir els seus drets davant l’FTA en qualsevol moment i de manera gratuïta; per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita, en la qual concreten el dret que exercix, juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les següents:

 • Per correu postal a l’FTA (RGPD: Exercici de drets) C/ Poeta Quintana, 1, baix, 46003 València (Espanya)
 • Per correu electrònic, info@fundaciontrinidadalfonso.org amb assumpte “RGPD: Exercici de drets”.