x

TERMES I CONDICIONS -SDC

En el present document la SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS regula les condicions d’ús de la següent valenciaciudaddelrunning.com/maraton/ i valenciaciudaddelrunning.com/va/mitja/ (d’ara en avant, la Web),de la qual és responsable. 

Dades del titular
Denominació: SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS (d’ara en avant, SDC)
NIF: G-98409386
Domicili: C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 14, bajo, Valencia (46009)
Registre Públic: Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana, nº267 sección 1ª.
Adreça electrònica de contacte: info@valenciaciudaddelrunning.com

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

La utilització per part de l’usuari de la Web implica l’acceptació expressa i sense reserves dels presents Termes i Condicions (d’ara en avant, Condicions), que regiran entre les parts. En cas de no estar d’acord amb les presents condicions, li recomanem que no faça ús de la Web.

Objecte i àmbit d’aplicació de la Web

Els presents Termes i Condicions regulen l’ús de la Web per part dels usuaris. Estes condicions podran ser modificades en tots els aspectes per l’SDC. Les modificacions de les condicions seran publicades i/o comunicades als usuaris a través dels mitjans disponibles. Les condicions modificades seran aplicables des de la seua entrada en vigor.

Sense perjudici del que s’ha expressat anteriorment, l’ús i/o la contractació de determinats productes o continguts poden estar sotmesos a condicions particulars, i estes condicions seran degudament comunicades als usuaris. Les condicions particulars prevaldran davant les Condicions Generals.

Es farà referència com a usuari aquell que navega per la Web.

L’accés a la Web és lliure i el seu contingut és gratuït; no obstant això, l’ús de la Web suposa l’acceptació i assumpció per part de l’usuari de les Condicions que es regulen ací.

Els usuaris han de ser majors de 18 anys i tindre capacitat suficient per a adquirir els compromisos i les obligacions que es deriven dels seus actes dins de la Web. Els continguts de la Web no estan dirigits a menors d’edat.

L’SDC, com a titular de la Web, té la facultat per a suspendre, modificar, restringir o interrompre l’ús de la Web per tercers, sense necessitat de notificar-ho amb anterioritat i sense que se’n puga derivar cap indemnització. 

Normes d’ús de la Web

Els usuaris poden fer ús de la Web sempre que respecten les presents Condicions i la legalitat vigent.

En cap circumstància estarà permés l’accés o utilització de la Web amb finalitats il·legals o no autoritzades. En particular, a efecte enunciatiu, que no limitatiu, queda prohibida qualsevol actuació que:

  • supose l’ús de la Web de manera il·legal i que vaja en contra de l’ordre públic, la bona fe i la moral;
  • puga difondre, o tinga la intenció de fer-ho, qualsevol informació, imatge, material difamatori, ofensiu, racista, xenòfob, etc.;
  • amb la finalitat de suplantar la identitat de tercers i/o que porte a confusió sobre la identitat de l’usuari;
  • transmeta, instal·le, propague, etc. qualsevol virus, malware, arxius perjudicials, etc., tracten o aconseguisquen trencar les mesures de seguretat de la Web, així com aquelles activitats (hacking, falsificació, etc.) que tracten d’accedir a parts de la Web sense accés als usuaris no autoritzats, els servidors i/o als sistemes de xarxes connectats;
  • puga danyar o interrompre el funcionament de la Web, incloses aquelles activitats que saturen la infraestructura de la Web.

L’SDC es reserva el dret d’emprendre accions, judicials o no, per a aquells que incomplisquen les Normes d’Ús de la Web.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la Web

L’SDC és titular i disposa de les llicències d’ús corresponents sobre els drets d’ús i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la Web, inclosos tots els continguts (imatges, vídeos, il·lustracions, logotips, marques, textos, etc.) que hi ha en la Web. L’SDC es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la Web.

En cap cas l’accés i ús de la Web es pot entendre com una transmissió, llicència, renúncia, cessió (total o parcial) dels drets d’SDC a l’usuari o tercer. Els drets dels usuaris o tercers es restringixen a l’ús dels continguts de la Web durant la seua navegació.

Ni els usuaris ni tercers podran fer ús de les marques, logos, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que es trobe en la Web, excepte consentiment previ, exprés i per escrit del titular.

Així mateix, queda prohibida la modificació, còpia, reproducció, comunicació pública, transformació o distribució de la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web independentment de la finalitat. Esta prohibició només estarà exceptuada en cas que es tinga autorització prèvia, expressa i per escrit del titular dels drets.

De la mateixa manera, SDC també prohibix la modificació i/o manipulació de qualsevol dels continguts de la Web.

Els continguts de la Web no podran ser extrets per tercers, siga manualment o per qualsevol tècnica.

En cas que els usuaris i/o tercers proporcionen informació a la Web, estos es responsabilitzen que la informació no infringisca cap dret de tercers, com ara: propietat intel·lectual, secret comercial, confidencialitat, etc. En cas contrari, respondran davant d’estos, i es mantindrà indemne l’SDC.

En cas que els usuaris i/o tercers tinguen coneixement de l’existència d’algun contingut que siga contrari a la legalitat o supose una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, ho han de notificar immediatament a l’SDC.

Enllaços de la Web

En la Web es poden mostrar enllaços a diferents pàgines web per diferents mitjans (enllaços, bàners, botons, etc.). L’SDC informa els seus usuaris que estos són gestionats per tercers, que escapen al control d’SDC. Per això, l’SDC no assumirà cap responsabilitat per qualsevol qüestió vinculada amb les pàgines web dels enllaços.

La inclusió d’enllaços en la Web no suposa la relació, col·laboració o qualsevol classe de vinculació entre l’SDC i el titular o responsable de la pàgina web.

Per això, en cas que els usuaris tinguen coneixement que el contingut i activitats d’estes pàgines web de tercers siguen contràries a la legalitat, ordre públic o moral, ho hauran de notificar immediatament a l’SDC.

Garanties i responsabilitats de les webs

L’SDC treballa perquè els continguts de la Web siguen sempre fiables i veraços, però no pot garantir que això es complisca sempre, tot i que s’estan adoptant totes les mesures necessàries que es troben dins de les seues possibilitats per a garantir el correcte funcionament i contingut de la Web.

Per això, l’SDC no es fa responsable de:

  • la disponibilitat contínua de la Web, del 100 % dels seus continguts, serveis, etc.;
  • l’absència d’errors en la Web;
  • l’absència de virus o altres sistemes nocius;
  • les vulnerabilitats de la Web.

En cas que com a usuari de la Web tingues coneixement que el contingut vaja en contra de la legalitat vigent i/o faltes de servei, existència de virus, ens ho has de notificar immediatament perquè des d’SDC puguem adoptar les mesures oportunes per a esmenar-ho.

Tractament de dades personals en la Web (Protecció de Dades)

L’FTA informa que la política de protecció de dades personals es troba regulada dins de la Política de Privacitat i Política de Cookies de la Web i que esta forma part dels presents Termes i Condicions.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Tant l’ús de la Web com els contractes que se’n deriven es regixen per les lleis espanyoles.

Les controvèrsies que guarden relació amb l’ús de la Web o amb els contractes que se’n deriven quedaran sotmeses als jutjats de València ciutat.

 

SERVEI D’ATENCIÓ AL CORREDOR

El Servei d’Atenció al Corredor (d’ara en avant, SAC o el Servei), és un servei prestat per la SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS a tots aquells ciutadans, que participen o no en les diferents carreres. Els presents Termes i Condicions són particulars del SAC i en allò que estos no regulen, es veuran complementats amb els Termes i Condicions Generals, que figuren més amunt.

Els mitjans a través dels quals es presten sónv:

  • Adreça electrònica: info@valenciaciudaddelrunning.com

Horari d’atenció:

La recepció de missatges estarà disponible durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. La resposta dels missatges estarà subjecta a la disponibilitat dels operadors, el nostre compromís és de respondre totes les sol·licituds en el menor temps possible.

El servei és gratuït i no té tarifació addicional a la del cost de cada usuari amb la seua companyia telefònica.

Els usuaris han de ser majors de 18 anys i tindre capacitat suficient per a actuar. El Servei no està dirigit a menors d’edat.

L’SDC, com a responsable del SAC, té la facultat per a suspendre, modificar, restringir o interrompre l’ús del Servei, sense necessitat de notificar-ho amb anterioritat i sense que se’n puga derivar cap indemnització.

Garanties i responsabilitats del SAC

L’SDC treballa per a prestar un servei de qualitat, i proporcionar respostes fiables i veraces, però no pot garantir que això es complisca sempre, tot i que s’estan adoptant totes les mesures necessàries que es troben dins de les seues possibilitats per a garantir el correcte funcionament i contingut del Servei.

En cas que, com a usuari del Servei, tingues coneixement que el contingut va en contra de la legalitat vigent o faltes de servei, ens ho has de notificar immediatament perquè des d’SDC puguem adoptar les mesures oportunes per a esmenar-ho.

Tractament de dades personals en la Web (Protecció de Dades)

L’SDC informa que la política de protecció de dades personals està regulada dins de la Política de Privacitat de la present web i que esta forma part dels presents Termes i Condicions.

Legislació aplicable i jurisdicció

El Servei es regix per les lleis espanyoles i les controvèrsies que es deriven o guarden relació amb l’ús del SAC o amb els contractes que se’n deriven quedaran sotmeses als jutjats de València ciutat.